کاربر گرامینرم‌افزار فراکاوش در مرکز انتخاب شده به صورت شبکه محلی (داخلی) فعال می‌باشد و تا‌کنون امکان اجرای آن در بستر اینترنت توسط مرکز مورد نظر فراهم نشده است